ಜೆಎನ್ ಯು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಗೊತ್ತಾ?

ರಾಜಕೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

……………………………………………………………….

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

( ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಎಂಬುದು ನಮಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *